แสดง 1 ถึง 50 จาก 917 ผลลัพธ์

รายการผลงานตัวชีวัดรายปี

สรุปผลงานตัวชี้วัด ผลงานปี
วันที่บันทึกตัวชี้วัดประเภทกลุ่มตัวชี้วัด เป้าหมายหน่วยผลประเมินตัวตั้งตัวหารผลงาน
7/9/2559อัตราการติดเชื้อรวม ในโรงพยาบาล (KPI รพ.)ยุทธ
องค์กร
ท้าทาย
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ<= 3ต่อพันผ่าน7269,9191.03
7/9/2559ร้อยละการคัดกรองภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนบกพร่องในทารกแรกเกิด -งานสูติ-นรีเวชกรรม= 100%ผ่าน1,2791,279100.00
8/12/2559ร้อยละผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี เป็นสมาชิก To Be Number One -งานยาเสพติด>= 90%ผ่าน23,63724,97994.63
8/12/2559ร้อยละการหยุดเสพ (Early Remission Rate)-งานยาเสพติด>= 85%ผ่าน222222100.00
8/12/2559ร้อยละคงอยู่ในการบำบัดรักษา (Retention Rate)-งานยาเสพติด>= 85%ผ่าน154154100.00
8/12/2559ร้อยละผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพซ้ำยุทธศาสตร์งานยาเสพติด>= 80%ผ่าน5351103.92
8/12/2559ร้อยละของสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข และ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ-งานยาเสพติด>= 50%ผ่าน66100.00
29/11/2559ร้อยละการ Re-admit ด้วยโรคเดิม(กุมาร)ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน (KPI : รพ.)-งานกุมารเวชกรรม<= 10%ผ่าน93,3500.27
2/12/2559ร้อยละผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับยาต้านไวรัสตามเกณฑ์ยุทธศาสตร์งานเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์>= 95%ผ่าน545696.43
29/11/2559ร้อยละการเกิด Septic shock ในผู้ป่วยติดเชื้อ (กุมาร)(KPI : รพ.)-งานกุมารเวชกรรม< 2%ไม่ผ่าน2992.02
29/11/2559ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำที่แผนกผู้ป่วยในด้วยโรค Asthma ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน (เด็ก :<14 ปี) ยุทธศาสตร์งานกุมารเวชกรรม<= 1%ไม่ผ่าน2882.27
29/11/2559ร้อยละการเกิด Respiratory failure ในผู้ป่วย Pneumonia (เด็ก :<15 ปี) -งานกุมารเวชกรรม= 0%ผ่าน06770.00
29/11/2559ร้อยละการเกิด Respiratory failure ในผู้ป่วย Asthma (เด็ก :<15 ปี) -งานกุมารเวชกรรม= 0%ไม่ผ่าน61404.29
29/11/2559ร้อยละการ Admit ในผู้ป่วย Asthma (เด็ก :<15 ปี) -งานกุมารเวชกรรม<= 12%ไม่ผ่าน7114050.71
-ร้อยละการเกิดภาวะ Shock ในผู้ป่วย Viral AGE (เด็ก :<15 ปี) -งานกุมารเวชกรรม= 0%----
29/11/2559ร้อยละการเกิด Viral AGE (เด็ก :<15 ปี) -งานกุมารเวชกรรม= 0%ผ่าน04450.00
29/11/2559ร้อยละการตายในเด็ก Neonatal Sepsis (< 28 วัน)-งานกุมารเวชกรรม= 0%ผ่าน0990.00
29/11/2559ร้อยละการเกิดปฏิกิริยาการแพ้เลือดในผู้ป่วย Thalassemia (เด็ก :<15 ปี) -งานกุมารเวชกรรม= 0%ไม่ผ่าน172915.84
29/11/2559ร้อยละการส่งต่อ (Refer Out) ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (เด็ก :<15 ปี) ยุทธศาสตร์
องค์กร
งานกุมารเวชกรรม= 0%ผ่าน01310.00
29/11/2559ร้อยละตาย (Date rate) ในผู้ป่วย DHF/DF (เด็ก :<15 ปี) -งานกุมารเวชกรรม= 0%ผ่าน01310.00
6/9/2559อัตราการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคปอดบวมในเด็ก(0-15 ปี) -งานกุมารเวชกรรม<= 130ต่อแสนผ่าน60337,4481.78
2/12/2559ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีติดเชื้อ HIV ได้รับยาต้านไวรัสในระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอด-งานเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์>= 95%ผ่าน22100.00
2/12/2559ร้อยละของเด็กต่ำกว่า 2 ปีที่ติดเชื้อเอชไอวี -งานเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์<= 2%ผ่าน020.00
7/12/2559ร้อยละการติดเชื้อเอชไอวีเมื่อแรกเกิด -งานเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์<= 2%ผ่าน01,2880.00
7/12/2559ร้อยละผู้เสียชีวิตจากเอดส์ลดลง -งานเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์>= 50ลดลงร้อยละไม่ผ่าน990.00
-ร้อยละผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดลง (ร้อยละ 67 (2ใน3)จากที่คาดประมาณที่ได้ในปี 2553)ยุทธศาสตร์งานเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์>= 67ลดลงร้อยละ----
7/12/2559ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ที่มีการป้องกันตนเองโดยใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมี เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด -งานเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์>= 67%ไม่ผ่าน264557.78
10/12/2559ร้อยละป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ลดลงจากปีที่ผ่านมา -งานเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์>= 5ลดลงร้อยละไม่ผ่าน209225-7.66
7/12/2559ร้อยละของโรงเรียนที่มีการสอนเรืองเพศศึกษา/พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนตามเกณฑ์-งานเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์>= 50%ผ่าน151788.24
10/12/2559ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุ 15 -19 ปี-งานเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์<= 10%ไม่ผ่าน3412427.42
8/12/2559อัตราฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคน (ฆ่าตัวตายสำเร็จ)ยุทธศาสตร์
องค์กร
งานสุขภาพจิต<= 6ต่อแสนไม่ผ่าน9123,0797.31
8/12/2559ร้อยละผู้ป่วยที่มีพยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จได้รับการดูแลต่อเนื่อง-งานสุขภาพจิต>= 80%ผ่าน252986.21
8/12/2559ร้อยละผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคจิตเรื้อรัง ที่ได้รับบริการผู้ป่วยนอก ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง-งานสุขภาพจิต>= 70%ผ่าน59778276.34
8/12/2559ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ-งานสุขภาพจิต>= 43%ผ่าน1,3262,54152.18
8/12/2559ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตข้าถึงบริการ -งานสุขภาพจิต>= 55%ผ่าน61775282.05
8/12/2559ร้อยละของศูนย์ให้คาปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และเชื่อมโยงกับระบบ -งานสุขภาพจิต= 100%ผ่าน11100.00
8/12/2559ร้อยละของ โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน OSCC-งานสุขภาพจิต= 100%ผ่าน11100.00
8/12/2559ร้อยละของอำเภอมีระบบ MCATT คุณภาพ-งานสุขภาพจิต= 100%ผ่าน1515100.00
8/9/2559ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ยุทธศาสตร์งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย>= 90%ไม่ผ่าน6471,05161.56
16/12/2559ร้อยละของเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนแรก กินนมแม่อย่างเดียว ยุทธศาสตร์
องค์กร
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย>= 50%ผ่าน56369780.77
16/12/2559ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด-งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย>= 95%ไม่ผ่าน10111488.60
16/12/2559ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน BCG-งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย>= 90%ผ่าน115115100.00
16/12/2559ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP-HB3-งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย>= 90%ไม่ผ่าน10111587.83
16/12/2559ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV3-งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย>= 90%ไม่ผ่าน10111587.83
16/12/2559ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP4-งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย>= 90%ไม่ผ่าน8811278.57
16/12/2559ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV4-งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย>= 90%ไม่ผ่าน9011280.36
19/12/2559ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE2-งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย>= 90%ไม่ผ่าน8511077.27
19/12/2559ร้อยละของเด็กอายุ 18,30 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ-งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย= 100%ไม่ผ่าน61462897.77
19/12/2559ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี ที่มีพัฒนาการสมวัย ยุทธศาสตร์งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย>= 85%ไม่ผ่าน2,4993,15879.13
19/12/2559ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE3-งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย>= 90%ไม่ผ่าน13815787.90