แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

รายการผลงานตัวชีวัดแยกรายหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สรุปผลงานตัวชี้วัดรายหน่วยงาน ผลงานรายเดือน (%)
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดเป้าหมายหน่วยผลประเมินตัวตั้งตัวหารผลงานต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
OB 3 อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี (ตั้งครรภ์ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี)<= 50.0ต่อพันผ่าน14420,7356.94--14.855.533.794.957.28-4.95---