แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

รายการผลงานตัวชีวัดแยกรายหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สรุปผลงานตัวชี้วัดรายหน่วยงาน ผลงานรายเดือน (%)
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดเป้าหมายหน่วยผลประเมินตัวตั้งตัวหารผลงานต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
MED 12 อัตราการเกิด VAP (ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ) (K-Hard Coppy)<= 7.0ต่อพันไม่ผ่าน241,59215.080.0010.8110.5317.866.1723.3923.3916.4824.15---