แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

รายการผลงานตัวชีวัดแยกรายหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สรุปผลงานตัวชี้วัดรายหน่วยงาน ผลงานรายเดือน (%)
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดเป้าหมายหน่วยผลประเมินตัวตั้งตัวหารผลงานต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
ENT 3 ร้อยละของผู้พิการทางการได้ยิน ที่ขึ้นทะเบียนรับเครื่องช่วยฟัง ได้รับการฟื้นฟูด้วยเครื่องช่วยฟัง (K-Hard Coppy)>= 80.0%ไม่ผ่าน649468.09---76.92-61.82------