แสดง 1 ถึง 30 จาก 1319 ผลลัพธ์

รายการผลงานตัวชีวัดรายเดือน

สรุปผลงานตัวชี้วัด ผลงานรายเดือน
วันที่บันทึกตัวชี้วัดเป้าหมายหน่วยผลประเมินตัวตั้งตัวหารผลงานต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
7/9/2559IC 1 อัตราการติดเชื้อรวม ในโรงพยาบาล (K-Hard Coppy)<= 3ต่อพันผ่าน7269,9191.031.041.113.270.991.120.000.560.521.600.900.510.98
7/9/2559ร้อยละการคัดกรองภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนบกพร่องในทารกแรกเกิด = 100%ผ่าน1,2791,279100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
8/12/2559ร้อยละผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี เป็นสมาชิก To Be Number One >= 90%ผ่าน23,63724,97994.63-----------94.63
8/12/2559ร้อยละการหยุดเสพ (Early Remission Rate)>= 85%ผ่าน222222100.00-100.00100.00--100.00--100.00--100.00
8/12/2559Drug 3 ร้อยละคงอยู่ในการบำบัดรักษา (Retention Rate)>= 85%ผ่าน154154100.00--100.00--100.00--100.00--100.00
8/12/2559Drug 4 ร้อยละผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพซ้ำ>= 80%ผ่าน5351103.92-----------103.92
8/12/2559ร้อยละของสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข และ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ>= 50%ผ่าน66100.00-----------100.00
29/11/2559PED 2 ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำที่แผนกผู้ป่วยในด้วยโรคเดิม(กุมารเวชกรรม)ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน (เด็ก :?15 ปี) (K-HOSxP)<= 10%ผ่าน93,3500.271.060.000.300.000.000.000.000.000.000.001.190.36
2/12/2559AID 4 ร้อยละผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับยาต้านไวรัสตามเกณฑ์ (K-Hard Coppy)>= 95%ผ่าน545696.4366.67100.0050.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00120.00
29/11/2559ร้อยละการเกิด Septic shock ในผู้ป่วยติดเชื้อ (กุมาร)(KPI : รพ.)< 2%ไม่ผ่าน2992.020.000.000.000.0020.000.000.0014.290.000.000.000.00
29/11/2559ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำที่แผนกผู้ป่วยในด้วยโรค Asthma ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน (เด็ก :<14 ปี) <= 1%ไม่ผ่าน2882.270.000.000.000.000.000.0014.290.000.0011.110.000.00
29/11/2559PED 3 ร้อยละการเกิด Respiratory failure ในผู้ป่วย Pneumonia (เด็ก :?15 ปี) (K-HOSxP)= 0%ผ่าน06770.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
29/11/2559ร้อยละการเกิด Respiratory failure ในผู้ป่วย Asthma (เด็ก :<15 ปี) = 0%ไม่ผ่าน61404.29--0.00--0.00--0.000.0037.5023.08
29/11/2559ร้อยละการ Admit ในผู้ป่วย Asthma (เด็ก :<15 ปี) <= 12%ไม่ผ่าน7114050.71--57.33--50.00--71.4363.640.000.00
-ร้อยละการเกิดภาวะ Shock ในผู้ป่วย Viral AGE (เด็ก :<15 ปี) = 0%----------------
29/11/2559ร้อยละการเกิด Viral AGE (เด็ก :<15 ปี) = 0%ผ่าน04450.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00--
29/11/2559PED 4 ร้อยละการตายในเด็ก Neonatal Sepsis (< 28 วัน) (เด็ก :?15 ปี) (K-HOSxP)= 0%ผ่าน0990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
29/11/2559ร้อยละการเกิดปฏิกิริยาการแพ้เลือดในผู้ป่วย Thalassemia (เด็ก :<15 ปี) = 0%ไม่ผ่าน172915.845.886.903.337.419.099.098.004.0013.336.060.000.00
29/11/2559PED 5 ร้อยละการส่งต่อ (Refer Out) ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (เด็ก :<15 ปี) (K-HOSxP)= 0%ผ่าน01310.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-0.000.00
29/11/2559PED 6 ร้อยละตาย (Date rate) ในผู้ป่วย DHF/DF (เด็ก :<15 ปี) (K-HOSxP)= 0%ผ่าน01310.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-0.000.00
6/9/2559อัตราการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคปอดบวมในเด็ก(0-15 ปี) <= 130ต่อแสนผ่าน60337,4481.781.78-----------
2/12/2559AID 5 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีติดเชื้อ HIV ได้รับยาต้านไวรัสในระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอด (K-Hard Coppy)>= 95%ผ่าน22100.00100.00-----------
2/12/2559ร้อยละของเด็กต่ำกว่า 2 ปีที่ติดเชื้อเอชไอวี <= 2%ผ่าน020.000.00-----------
7/12/2559ร้อยละการติดเชื้อเอชไอวีเมื่อแรกเกิด <= 2%ผ่าน01,2880.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
7/12/2559ร้อยละผู้เสียชีวิตจากเอดส์ลดลง >= 50ลดลงร้อยละไม่ผ่าน990.00-100.000.00-50.0066.670.00---0.00--
-ร้อยละผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดลง (ร้อยละ 67 (2ใน3)จากที่คาดประมาณที่ได้ในปี 2553)>= 67ลดลงร้อยละ----------------
7/12/2559ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ที่มีการป้องกันตนเองโดยใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมี เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด >= 67%ไม่ผ่าน264557.78-----------57.78
10/12/2559ร้อยละป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ลดลงจากปีที่ผ่านมา >= 5ลดลงร้อยละไม่ผ่าน209225-7.66------------7.66
7/12/2559ร้อยละของโรงเรียนที่มีการสอนเรืองเพศศึกษา/พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนตามเกณฑ์>= 50%ผ่าน151788.24-----------88.24
10/12/2559AID 3 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี (K-Hard Coppy)<= 10%ไม่ผ่าน3412427.42-----------27.42