แสดง 1 ถึง 20 จาก 1319 ผลลัพธ์

นิยามตัวชีวัด

รายการตัวชี้วัด คำนิยาม
#ปีงบประมาณตัวชี้วัดกลุ่มตัวชี้วัด เป้าหมายหน่วยผู้รับผิดชอบ#
12559IC 1 อัตราการติดเชื้อรวม ในโรงพยาบาล (K-Hard Coppy)61-งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ<= 3.0ต่อพัน-คำนิยาม
22559ร้อยละการคัดกรองภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนบกพร่องในทารกแรกเกิด 59-หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม= 100.0%-คำนิยาม
32559ร้อยละผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี เป็นสมาชิก To Be Number One 61-งานยาเสพติด>= 90.0%-คำนิยาม
42559ร้อยละการหยุดเสพ (Early Remission Rate)61-งานยาเสพติด>= 85.0%-คำนิยาม
52559Drug 3 ร้อยละคงอยู่ในการบำบัดรักษา (Retention Rate)61-งานยาเสพติด>= 85.0%-คำนิยาม
62559Drug 4 ร้อยละผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพซ้ำ61-งานยาเสพติด>= 80.0%-คำนิยาม
72559ร้อยละของสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข และ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ61-งานยาเสพติด>= 50.0%-คำนิยาม
82559PED 2 ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำที่แผนกผู้ป่วยในด้วยโรคเดิม(กุมารเวชกรรม)ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน (เด็ก :?15 ปี) (K-HOSxP)61-PCT กุมารเวชกรรม<= 10.0%-คำนิยาม
92559AID 4 ร้อยละผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับยาต้านไวรัสตามเกณฑ์ (K-Hard Coppy)61-งานเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์>= 95.0%-คำนิยาม
102559ร้อยละการเกิด Septic shock ในผู้ป่วยติดเชื้อ (กุมาร)(KPI : รพ.)61-PCT กุมารเวชกรรม< 2.0%-คำนิยาม
112559ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำที่แผนกผู้ป่วยในด้วยโรค Asthma ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน (เด็ก :<14 ปี) 61-PCT กุมารเวชกรรม<= 1.0%-คำนิยาม
122559PED 3 ร้อยละการเกิด Respiratory failure ในผู้ป่วย Pneumonia (เด็ก :?15 ปี) (K-HOSxP)61-PCT กุมารเวชกรรม= 0.0%-คำนิยาม
132559ร้อยละการเกิด Respiratory failure ในผู้ป่วย Asthma (เด็ก :<15 ปี) 61-PCT กุมารเวชกรรม= 0.0%-คำนิยาม
142559ร้อยละการ Admit ในผู้ป่วย Asthma (เด็ก :<15 ปี) 61-PCT กุมารเวชกรรม<= 12.0%-คำนิยาม
152559ร้อยละการเกิดภาวะ Shock ในผู้ป่วย Viral AGE (เด็ก :<15 ปี) 61-PCT กุมารเวชกรรม= 0.0%-คำนิยาม
162559ร้อยละการเกิด Viral AGE (เด็ก :<15 ปี) 61-PCT กุมารเวชกรรม= 0.0%-คำนิยาม
172559PED 4 ร้อยละการตายในเด็ก Neonatal Sepsis (< 28 วัน) (เด็ก :?15 ปี) (K-HOSxP)61-PCT กุมารเวชกรรม= 0.0%-คำนิยาม
182559ร้อยละการเกิดปฏิกิริยาการแพ้เลือดในผู้ป่วย Thalassemia (เด็ก :<15 ปี) 61-PCT กุมารเวชกรรม= 0.0%-คำนิยาม
192559PED 5 ร้อยละการส่งต่อ (Refer Out) ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (เด็ก :<15 ปี) (K-HOSxP)61-PCT กุมารเวชกรรม= 0.0%-คำนิยาม
202559PED 6 ร้อยละตาย (Date rate) ในผู้ป่วย DHF/DF (เด็ก :<15 ปี) (K-HOSxP)61-PCT กุมารเวชกรรม= 0.0%-คำนิยาม