แสดง 1 ถึง 20 จาก 917 ผลลัพธ์

นิยามตัวชีวัด

รายการตัวชี้วัด คำนิยาม
#ปีงบประมาณตัวชี้วัดกลุ่มตัวชี้วัด เป้าหมายหน่วยผู้รับผิดชอบ#
12559อัตราการติดเชื้อรวม ในโรงพยาบาล (KPI รพ.)งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ<= 3.0ต่อพัน-คำนิยาม
22559ร้อยละการคัดกรองภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนบกพร่องในทารกแรกเกิด งานสูติ-นรีเวชกรรม= 100.0%-คำนิยาม
32559ร้อยละผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี เป็นสมาชิก To Be Number One งานยาเสพติด>= 90.0%-คำนิยาม
42559ร้อยละการหยุดเสพ (Early Remission Rate)งานยาเสพติด>= 85.0%-คำนิยาม
52559ร้อยละคงอยู่ในการบำบัดรักษา (Retention Rate)งานยาเสพติด>= 85.0%-คำนิยาม
62559ร้อยละผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพซ้ำงานยาเสพติด>= 80.0%-คำนิยาม
72559ร้อยละของสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข และ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบงานยาเสพติด>= 50.0%-คำนิยาม
82559ร้อยละการ Re-admit ด้วยโรคเดิม(กุมาร)ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน (KPI : รพ.)งานกุมารเวชกรรม<= 10.0%-คำนิยาม
92559ร้อยละผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับยาต้านไวรัสตามเกณฑ์งานเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์>= 95.0%-คำนิยาม
102559ร้อยละการเกิด Septic shock ในผู้ป่วยติดเชื้อ (กุมาร)(KPI : รพ.)งานกุมารเวชกรรม< 2.0%-คำนิยาม
112559ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำที่แผนกผู้ป่วยในด้วยโรค Asthma ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน (เด็ก :<14 ปี) งานกุมารเวชกรรม<= 1.0%-คำนิยาม
122559ร้อยละการเกิด Respiratory failure ในผู้ป่วย Pneumonia (เด็ก :<15 ปี) งานกุมารเวชกรรม= 0.0%-คำนิยาม
132559ร้อยละการเกิด Respiratory failure ในผู้ป่วย Asthma (เด็ก :<15 ปี) งานกุมารเวชกรรม= 0.0%-คำนิยาม
142559ร้อยละการ Admit ในผู้ป่วย Asthma (เด็ก :<15 ปี) งานกุมารเวชกรรม<= 12.0%-คำนิยาม
152559ร้อยละการเกิดภาวะ Shock ในผู้ป่วย Viral AGE (เด็ก :<15 ปี) งานกุมารเวชกรรม= 0.0%-คำนิยาม
162559ร้อยละการเกิด Viral AGE (เด็ก :<15 ปี) งานกุมารเวชกรรม= 0.0%-คำนิยาม
172559ร้อยละการตายในเด็ก Neonatal Sepsis (< 28 วัน)งานกุมารเวชกรรม= 0.0%-คำนิยาม
182559ร้อยละการเกิดปฏิกิริยาการแพ้เลือดในผู้ป่วย Thalassemia (เด็ก :<15 ปี) งานกุมารเวชกรรม= 0.0%-คำนิยาม
192559ร้อยละการส่งต่อ (Refer Out) ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (เด็ก :<15 ปี) งานกุมารเวชกรรม= 0.0%-คำนิยาม
202559ร้อยละตาย (Date rate) ในผู้ป่วย DHF/DF (เด็ก :<15 ปี) งานกุมารเวชกรรม= 0.0%-คำนิยาม