ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์

ร้อยละมารดาตกเลือดหลังคลอด (KPI : รพ./สรพ.)

PHO01: ร้อยละการเกิดแพ้ยาซ้ำผู้ป่วยนอก

อัตราการติดเชื้อรวม ในโรงพยาบาล (KPI รพ.)

อัตราการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคปอดบวมในเด็ก(0-15 ปี)

ร้อยละการคัดกรองภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนบกพร่องในทารกแรกเกิด

อัตราการเกิด Sevre preeclamsia (ภาวะครรภ์เป็นพิษรุนแรงลดลง) ลดลง

ร้อยละการคลอดก่อนกำหนด